برنده شدن زر امیر ابراهیمی بعنوان بهترین بازیگر درجشنواره فیلم کن

 

 


برنده شدن زر امیر ابراهیمی بعنوان بهترین بازیگر درجشنواره فیلم کن