بنیاد شیراک برای حمایت از کودکان مبتلا به بیماری ایدز

حضور شهبانو فرح پهلوی در گردهمایی بنیاد شیراک برای حمایت از کودکان مبتلا به بیماری ایدز در شهر پاریس