همدردی شهبانو فرح پهلوی با خانواده جانباختگان اخیر در ایران