اخبار و رویدادها

بازدید از موزه ملی تمدن های مصر همراه با مسئولین موزه قاهره

استقبال مدیر موزه ملی تمدن های مصر از شهبانو فرح پهلوی
قاهره، ۶ مرداد ۱۴۰۰- ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۱