موزه ها و مراکز فرهنگی‌ که با ابتکار علیاحضرت فرح پهلوی ایجاد شدند

۱موزه نگارستان هنرهای سلسله قاجار ۱۳۵۴

۲موزه فرش تهران

۳موزه سرامیک ها و شیشه کاریهای باستانی – تهران

۴موزه رضا عباسی کارهای هنری قبل و بعد از اسلام

۵موزه هنرهای معاصر – تهران 

۶موزه برنز کاری باستانی لرستان خرم آباد

۷مرکز فرهنگی‌ نیاوران

۸مرکز فرهنگی‌ باغ فردوس

۹مرکز فرهنگی‌ کاخ مرمر

پروژه های دیگر در دست اجرأموزه صنایع دستی‌ ایران در یکی‌ از قلعه های باستانی شیراز ، موزه هنرهای مدرن در شیراز که توسط آلوار آلتو طراحی‌ شده بود و موزه علوم در تهران.

سازمانهای آموزشی و اجتماعی و انجمنهای هنری و فرهنگی‌ که تحت حمایت علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران بودند 

۱کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۲سازمان ملی‌ حمایت از کودکان

۳مدرسه نابینایان رضا پهلوی

۴سازمان حمایت  مادران و نوزادان

۵انجمن ایرانی یاری برای جذامیان

۶انجمن یاری برای قربانیان سوختگی

۷سازمان ملی‌ مبارزه با سرطان

۸کنگره پزشکی‌ تهران

۹سازمان ملی انتقال خون ایران

۱۰دانشگاه فرح 

۱۱انستیتوتحقیقات روستایی 

۱۲دانشگاه علوم

۱۳جشنواره توس (جشن توس)

۱۴جشنواره اصفهان (جشن فرهنگ)

۱۵بنیاد فرهنگی‌ ایران

۱۶جشنواره هنری شیراز تخت جمشید

۱۷انجمن فیلهارمنیک تهران

۱۸انجمن سلطنتی فلسفه

۱۹انجمن فرهنگی‌ شهبانو فرح

۲۰شورای عالی‌ تحقیقات علمی

۲۱شورای عالی‌ بهبود اجتماعی

۲۲شورای عالی‌ بهداشت

۲۳شورای عالی‌ معماری و توسعه شهری

۲۴شورای عالی‌ تحصیل

(شوراهای عالی‌ برای بهبود هماهنگی بین دولت و سازمانهای مختلف غیر دولتی ایجاد شده بودند.ملکه همچنین نماینده پیشاهنگان ایرانی‌ بودند و بر انجمن های مختلف ورزشی ریاست میکردند.