نشان‌های سلطنتی ایران

شعار سلطنتی پهلوی چنین است: “مرا داد فرمود و خود داور است “یا به صورت دیگر، “او به من قدرت فرمان داد و خود قاضی است “.

نشانهای سلطنتی ایران پرچم های شخصی‌ رسمی‌ شاهنشاه ، شهبانو و ولیعهد ایران بودند که در شروع سال ۱۳۵۰ اتخاذ شدند. پرچم رسمی‌ شاهنشاه مرکب بود از یک زمینه آبی‌ کمرنگ که پرچم ایران در گوشه بالای سمت چپ قرار داشت و نشان خاندن پهلوی در وسط قرار گرفته بود. تاج پهلوی که برای تاجگذاری رضا شاه در سال ۱۳۰۵ درست شده بود در بالای نشان خاندان قرار گرفته بود.

پرچم رسمی‌ ولیعهد ایران

پرچم رسمی‌ شهبانوی ایران

پرچم رسمی‌ شاهنشاه ایران