بنیاد شاهزاده علیرضا پهلوی

در زمینۀ مطالعات ایران باستان

بنیاد علیرضا پهلوی توسط علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی تاسیس شد و یادبودی است برای مردی که بهترین ها و بدترین های ایران را تجربه کرد و زندگی‌ خود را با عشق سرسختی برای سرزمین اجدادش سپری کرد. شاهزاده علیرضا تمامی‌ زندگی‌ خود را وقف تاریخ غنی و عمیق ایران که زبان ، موزیک و فرهنگ آن است کرد و همین تاریخ است که منبع این بورس تحصیلی‌ است. نسل های آینده ایران فرصت خواهند داشت که از طریق این بنیاد به دانشگاه هاروارد بروند و با تعهد و غرور، تاریخ ایران باستان را تاریخی زنده و پر جنب و جوش برای کلیه ایرانیانی که پس از آنها خواهند آمد بکنند.

این بنیاد بر طبق قانون ادارۀ مالیات آمریکا رسما به ثبت رسیده است

به وب سایت مراجعه کنید
www.alirezapahlavifoundation.org

​501(c)(3) EIN 45-2822461