Photo by Ali Mahdavi
بنیاد شهبانو فرح پهلوی

برای هنر، فرهنگ و تاریخ

بنیاد شهبانو فرح پهلوی، یک بنیاد غیردولتی است که بر اساس میراث بنیاد شهبانو فرح تأسیس شد. در سال 1976 در ایران طبق فرمانی که علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی صادر فرمودند، این بنیاد به‌ عنوان چتر حمایت و پشتیبانی از جشنواره های هنری، موزه ها، مراکز فرهنگی، سازمان های آموزشی، فولکلور و برنامه های پژوهشی باشد.
بنیاد شهبانو فرح پهلوی برای ارج نهادن به تاریخ ایران از طریق توانمند ساختن جامعه، فرهنگ و هنر آن، برای الهام بخشیدن به مردم در سراسر جهان، و ایجاد جوامع فراگیر و پایدار و تعامل بین فرهنگی میان آنها است.