کورش بزرگ

کورش بزرگ

امپراطوری پارس هخامنشی (۳۳۰۵۵۰ قبل از میلادکه نهایتاً بر ۲۳ ملت و حدود ,۳۰۰۰،۰۰۰ مایل مربع  حکومت کرد، و گستره آن از افریقای شمالی‌ تا دره سند ادامه داشت ، بر اساس قانون و نظم پایه گذاری شده بود. هرودوت گفته است که حتی پادشاهان حق دادن دستور کشتن انسانی‌ را بابت جرمی‌ نداشتند. یک رهبر ایدهآل فارسی میبایست با هوش ، قاطع ، منصف و تضمین کننده نظام مدنی باشد. 

کورش بزرگ (۵۳۰۵۵۹ قبل از میلاد )، بنیانگذار امپراطوری فارس هخامنشی ، پایه استراتژی بزرگ امپریالیستی را ریخت. بردباری ، قانون و نظم راه هایی‌ بودند که فارس ها میتوانستند دنیا را فتح و بر آن حکومت کنند. مختل کردن نظم توسط شورش و بیقانونی چالش هایی‌ بودند که پادشاهان هخامنشی با آن توسط یک ارتش تعلیم دیده و بروکراسی متمرکز روبرو بودند. 

کورش بزرگ  در سال ۵۵۹ قبل از میلاد بر تخت پادشاهی نشست و مانند پادشاهان سابق ، به سلطه مادهای ایرانی احترام گذاشت. کوروش درطول اولین دهه سلطنت خود علاقه به تحکیم قدرت خود بر کنفدراسین فارسها و امپراطوری عظیم مادها داشت. او در سال ۵۵۰ قبل از میلاد توانست با حمایت بسیاری از ارتشیان و اشرافیان مادها پدربزرگ خود، ایشتوویگو، را که محبوبیتی نداشت شکست بدهد و پایتخت آنها را که هگمتانه نام داشت تصرف کند. 

کورش بزرگ در دومین دهه سلطنت خود تمامی‌ ایران و همچنین سرزمین های شرقی‌ مانند مرو و سمرقند را تلفیق داد. سقوط لیدیا ، که بسیار پر قدرت و متمول بود ، در سال ۵۴۵ در سراسر دنیای باستانی ایجاد شک کرد. کوروش پس از آن توجه خود را به بابل داد و در۱۰ اکتبر ۵۳۹ به ارتش بابلیها که در اوپیس ، روی رودخانه دجله ، مستقر بودند حمله کرد و آنها راشکست داد. پس از آن نوبت سقوط شوش بود و سپس سیپار که بدون هیچ مقاومتی انجام شد. بابل در تاریخ ۱۲ اکتبر تصرف شد و کوروش ده روز پس آن وارد شهر شد. بر اساس گفته های ماکیاولی، که پدر علوم سیاسی جدید شناخته شدهاست، کوروش یک شاهزاده برجسته بوده چون بر اساس توانایی شخصیتی ونه ثروت “کبیر” شناخته شدهاست.

 او امپراطوری خود را به سختی ایجاد کرد ولی‌ آن را به راحتی‌ بر اساس شخصیت و رهبری خود نگاه داشت. استیو فربز که یکی‌ از  ناشران و بازرگانان تحسینشده آمریکایی در سراسر جهان است، مقایسه های خود را درمورد رهبری عالی‌ باستانی و دروس جهانی‌ امروز در کتاب خود با نام قدرت ، جاهطلبی ، شکوه با کوروش شروع می‌کند.

آرامگاه کوروش کبیر

برای ایرانیان کوروش نتیجه فرعی فرهنگ، میراث و تربیت باستانی آنها میباشد. آنها از اینکه چنین مردی را به تاریخ دنیا ارائه دادند به خودافتخار میکنند. کوروش کبیر دربرگیرنده هویت ملی‌ ایرانیان است و جاودانگی او آزادی ، بزرگی‌ و همکاری آینده ایران را برای پیشرفت تمدن انسانها تضمین می‌کند. “رهگذر ، من کوروش هستم که به فارسها امپراطوری دادم و شاه آسیا بودم. به بنای تاریخی من غبطه نخور “.
(کتیبه برمزار کورش بزرگ  توسط استرابو ، قرن یکم قبل از میلاد )

 

 

 

خاندان هخامنشی
تاج گذاری: 
انشان، پرسیس ، ایران
سلف: 
کمبوجیه اول
جانشین: 
کمبوجیه دوم
همسر: 
کاساندان
فرزندان: 
کمبوجیه دوم, 
بردیا
, آرتیستون, 
آتوسا
پدر: کمبوجیه دوم
, مادر ماندانا
تولد: ۶۰۰ قبل از میلاد
زادگاه:  انشان، پرسیس ، ایران
فوت: ۵۳۰ قبل از میلاد
محل مرگ: سیردریا
 آرامگاه پاسارگاد
سلطنت:۵۳۰ سال قبل از میلاد – ۵۵۹ قبل از میلاد (۳۰ سال)