موسیقی سنتی ایران آمیزشی از آهنگ ها و نغمه هایی‌ است که در سیر قرن ها خلق شده و همراه جوانب دیگر زندگی‌ در ایران تکامل یافته است. این آهنگ ها و نغمه ها شخصیت اخلاقی‌، وقایع سیاسی و اجتماعی ، و خصیصه های جغرافیایی مملکتی با تاریخی دیرینه را منعکس میکنند.