اخبار و رویدادها

اهداء جایزه سازمان خواربار جهانی به شهبانو فرح پهلوی

سازمان خواربار جهانی «F.A.O» وابسته به سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۷ مدال
طلا یی با نام «The Ceres Medal» را به شهبانو فرح پهلوی به پاس خدمات ایشان به صنایع دستی و کشاورزی ایران اهداء کرد .

در یک روی سکه  نیمرخ شهبانو با نیم تاجی از خوشه هایی از گندم حکاکی شده و روی دیگر سکه نقشی از یک گل فرش ایرانی آمده است و در بالای این طرح این جمله  به فارسی نوشته شده است:

«روستائی حماسه آفرین طبیعت است»