پیام های تسلیت

تسلیت شهبانو فرح پهلوی به مناسبت درگذشت شادروان دکتر حسین خبیر

با نهایت تاُسف از در گذشت آقای دکتر حسین خبیر آگاه شدم. شادروان دکتر خبیر، مردى ایران دوست، مبارزی خستگی ناپذیر و خدمتگذارى صادق، صمیمى و وفادار به میهن، پادشاه فقید و نظام شاهنشاهی بود.

دکتر خبیر، با بیش از چهار دهه فعالیت های سیاسی و اجتماعی در لوس آنجلس، همواره شخصیتی محبوب، فعال و مؤثر در جامعه ایرانی محسوب می شد و
تا آخرین لحظه حیات هرگز از اصول اعتقادات میهن پرستانه اش عدول ننمود.

درگذشت این ایرانی میهن پرست را به خانواده محترم او و دوستان بی شمار آن زنده یاد تسلیت مى گویم.

2023-06-07_11-39-34