اخبار و رویدادها

سرنوشت من به سرزمینم پیوند خورده است، پیوندی که همیشه پایدار خواهد ماند.

«امروز که پس از گذر این همه سال، این کتاب را می خوانم، دوباره در ایرانم. در سال های نوجوانی، در سال های سرشاری که همسر و مادری جوان بودم، در سال هایی که تاج نخستین شهبانوی تاریخ ایران را بر سر داشتم و به نیابت سلطنت مفتخر بودم. در روزهایی که این کتاب را می نوشتم حتی تصور رویدادهای آینده ممکن نبود. در آن روزها به پیوند های خانوادگی، به کردار نیک و کار خیر، به وظایفی که بر عهده داشتم می اندیشیدم، در راه آزادی زنان ایران و حقوق نوجوانان ایرانی می کوشیدم، و همه توان خود را برای پیشرفت سرزمینم به کار می گرفتم. چشم انداز گذشته پرشکوه ایران را در برابر داشتم، و در راه برخورداری هم میهنانم از برنامه های بهداشتی، سوادآموزی، و پیشرفت های علمی و صنعتی با اراده ای خستگی ناپذیر می کوشیدم. امروز هم به آن زن جوان پرشور و سرشار از امید، به همان ارزش های دیروز می اندیشم، و با همه آنچه بر من و بر ایران گذشته است تحقق آن ها را آرزوها می کنم. سرنوشت من به سرزمینم پیوند خورده است، پیوندی که همیشه پایدار خواهد ماند.»

 

1001 Days: Memoirs of an Empress available now with all fine booksellers and online:
@vanishingpicturesspress