اخبار و رویدادها

خاطرات فرح پهلوی کتابی است که با هوشمندی و درایت، و به زبانی ساده ودلنشین

۱۰۰۱ روز
«خاطرات فرح پهلوی کتابی است که با هوشمندی و درایت، و به زبانی ساده ودلنشین، زندگی یکی از زنان بزرگ تاریخ را روایت می کند. زنی که همراه با پادشاه ایران، پیش از چیرگی سیاهی و تاریکی، بر یکی از کهن ترین و شگفت انگیزترین سرزمین های جهان سلطنت می کرد.»
  • 1001 Days: Memoirs of an Empress
  • Title: 1001 Days
  • Author: Empress Farah Pahlavi
  • Publisher: Vanishing Pictures Press
1001 Days: Memoirs of an Empress available now with all fine booksellers and online: