اخبار و رویدادها

هم میهنان عزیزم صدای درد ایران را از گلوی شما میشنوم

رویدادهای اخیر ایران

هم میهنان عزیزم صدای درد ایران را از گلوی شما میشنوم و این روزها بیش از همیشه میبینم که شمال و جنوب و شرق و غرب این سرزمین، در تشخیص درد و راه درمان آن به هم نزدیکتر شده اند.

جنبش مردم ایران، جنبش زندگی است و همه عاشقان ایران دریافتهاند که فقر و محرومیت از زندگی با هیچ توجیهی در شأن میهن مان نیست.

هر چه بیداد، ستم و ظلم این حکومت بیشتر شده، صدای مردم به هم شبیه تر و اتحادشان عمیق تر شده است.

من از همه هم میهنانم چه در داخل و خارج کشور میخواهم که به این پیام اتحاد پدید آمده، بیندیشند. اگر همه به ایران و عظمت و کرامت مردمش فکر کنیم این بن بست گشوده خواهد شد.

به امید آزادی ایران و پیروزی نور بر تاریکی