هر گونه مطالب دارای حق چاپ مطابق با دکترین “استفاده منصفانه” استفاده می شود. تمام مطالب دارای حق چاپ از بایگانی رضا پهلوی LLC و بایگانی شاهزاده بنا به اجازه صاحب حق چاپ استفاده می شود.