پیام های تسلیت

همدردی شهبانو فرح پهلوی به مناسبت درگذشت شادروان محمّد رضا شجریان