اخبار و رویدادها

در مراسم پذیرش اولین معمار زن، M. Anne Demians، در آکادمی

شهبانو مراسم پذیرش اولین معمار زن، M. Anne Demians، در آکادمی.
Her Majesty Farah Pahlavi and M. Anne Demians