اخبار و رویدادها

به مناسبت ۴۲ سالگرد درگذشت شاهنشاه فقید ایران

شاهنشاها،

امروز ایران به پا خاسته است و با وجود کشتارهای خیابانی، سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام ها، مبارزین راه آزادی، زنان کم همتای ایران، دوش به دوش مردان از پا نمی نشیند و انزجار خود را از گردانندگان رژیم، به گوش جهانیان می رسانند. امروز من پیام جوانان ایران را که زیر آتش و خون از ایران عصر پهلوی یاد میکنند برای شما آورده ام که می گویند شاهنشاه روحت شاد.
تمام زندگی شما فقط با عشق به میهن و هم میهنان و بهبود زندگی و سر بلندی آنان سپری شد من از نزدیک شاهد این پیوند ناگسستنی که چراغ راه و الهام بخش آمال و آرزو های شما برای ایران بود، بوده ام.
اگر این اتفاق شوم ۱۳۵۷ که به دست نیروهای جهل و سیاهی و دخالت چند کشور خارجی رویداد و عده زیادی از هم میهنان را گمراه کرد، نبود امروز جایگاه ایران به جای اینکه در انزوای بین المللی در تحریم های کمرشکن دست و پا بزند در صف اول کشورهای پیش رفته منطقه می بود.
پس از ۴۳ سال که از آن روزهای تاریک می گذرد ملّت ایران شما را از یاد نبرده است.
برای من، فرزندانتان، اکثر ایرانیان و تاریخ ایران، جاودانی شما، در بیان شیوای حافظ شیراز، در جریده عالم ثبت است: «هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق».
شما همیشه زنده اید و به شما اطمینان می دهم که کشور عزیزمان از این مهلکه نجات خواهد یافت و نور بر تاریکی پیروز خواهد شد.

به مناسبت ۴۲ سالگرد درگذشت شاهنشاه فقید ایران