اخبار و رویدادها

مزار محمد انور السادات رئیس جمهور فقید مصر

شهبانو فرح پهلوی درحال نثار تاج گل بر مزار سرباز گمنام، محمد انور
السادات رئیس جمهور فقید مصر و خانم جیهان السادات
۲۶ ژوئیه ۲۰۲۲ – قاهره ۴ مرداد ۱۴۰۱