پیام های تسلیت

تسلیت شهبانو فرح پهلوی به مناسبت در گذشت محمود خیامی

شادروان محمود خیامی، پدر صنعت اتومبیل سازی ایران در سالهای شکوفائی و سرافرازی میهنمان، ما را ترک کرد و از در گذشت او بسیار آزرده خاطر و اندوه گین شدم.
شادروان خیامی، از آندست مردان اقتصاد و صنعت کشور بود که با دلبستگی بسیار به فرهنگ و اندیشه ی ایرانی، طی دوران عمر پر برکت خود، علاوه بر پایه گزاری صنعت اتومبیل سازی، به گسترش فرهنگ و اندیشه ایرانی به ویژه طی چهار دهه زندگی دور از وطن، به وجه چشمگیری مدد رسانی کرد.
حضور در هیأت مدیره فرهنگ نامه ایرانیکا، از جمله یکی از کارهای برجسته شادروان محمود خیامی در غربت بود.
پادشاه فقید ایران تلاشهای خیامی را ارج بسیار می نهاد و هر بار که فرصت بازدیدی از کارخانجات ایران ناسیونال فراهم می شد، ایشان با شوق بسیار در دیدار از آنچه تاج صنعت ایران لقب گرفت، حضور بهم می رساندند.
فقدان این خدمتگزار بزرگ ایران نوین را به فرزندان برومندش شهرزاد، شراره و علی داد و خواهران، و دیگر بستگان او و خانواده بزرگ ایران ناسیونال از صمیم قلب تسلیت می گویم.

روانش شاد.